Działania podejmowanie w kierunku poprawy stosunków polski ze wschodnimi sąsiadami

Relacje Polski ze wschodnimi sąsiadami, a przede wszystkim z Rosją, nadal nie są wolne od konfliktów i uprzedzeń. Działania zmierzające do poprawy wzajemnych stosunków podejmują zarówno przez organizacje rządowe, jak i pozarządowe.

Na uwagę zasługuje między innymi działalność Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia. To organizacja powołana na mocy ustawy, której głównym celem jest inicjowanie oraz wspieranie działań ukierunkowanych na dialog i porozumienie polsko-rosyjskie. Szczególne znaczenie ma współpraca w zakresie badań naukowych, jak również działalność wydawnicza, rozpowszechnianie wiedzy o stosunkach polsko-rosyjskich oraz o historii i kulturze obu narodów wśród mieszkańców tych państw.

7184029262_5af599bb53_b

Wśród organizacji pozarządowych na szczególną uwagę zasługuje Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód. To organizacja, która ma na celu budowanie oraz rozwijanie dobrych stosunków Polski ze wschodnimi sąsiadami, opierając się przy tym na zasadach wzajemnego poszanowania. Stowarzyszenie koncentruje się na współpracy w zakresie nauki, techniki, kultury, oświaty, sportu, gospodarki i turystyki. Organizacja nawiązała stosunki partnerskie z Armenią, Białorusią, Kazachstanem, Mołdawią, Rosją oraz Ukrainą. Ważną rolę odgrywa również Centrum Współpracy Biznesowej „Polska – Rosja”, które koncentruje się na współpracy biznesowej Polski z Rosją.

To wyłącznie przykłady działań, które podejmowane są w kierunku poprawy stosunków polski z państwami wschodniej Europy. Dowodzą one tego, że kształtowanie dobrych relacji ze wschodem jest możliwe, choć wymaga zaangażowania obu stron.